Regulamin korzystania z platformy informacyjnej Otwieram.net

Dokument ten został stworzony, ponieważ zależy nam na zaufaniu naszych użytkowników i ich poczucie bezpieczeństwa. Prezentujemy w nim zasady korzystania z serwisu oraz nasze stanowisko w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji, które nasi użytkownicy dostarczają nam korzystając z serwisu.

Otwieram.net jest własnością firmy Gall Agencja Interaktywna Arkadiusz Galler z siedzibą w Gliwicach.

Rozdział I
Definicje

 1. Jako platformę informacyjną Otwieram.net rozumiemy stronę internetową, wraz ze wszystkimi jej podstronami.
 2. Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z platformy informacyjnej Otwieram.net.
 3. Informacja to każdy marker na mapie dodany przez redaktora do platformy internetowej Otwieram.net.

Rozdział II
Zasady korzystania z platformy informacyjnej Otwieram.net

 1. Korzystanie z platformy Otwieram.net oraz rejestracja jest nieodpłatne i dostępne dla wszystkich.
 2. Wszystkich Użytkowników serwisu Otwieram.net obowiązuje zasada wzajemnego poszanowania i tolerancji.
 3. Przesyłanie informacji do platformy Otwieram.net i zamieszanie w bazach danych treści niezgodnych z polskim prawem lub stanowiących naruszenie powszechnie uznawanych dobrych obyczajów jest niedozwolone a w szczególności jeśli:
  • przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.)
  • zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.)
  • obrażają osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego),
  • obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 – 196 Kodeksu karnego)
  • propagują alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.)
  • propagują środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.)
  • zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego)
  • zawierają treści pornograficzne (w szczególności teksty, zdjęcia, filmy, nagrania audio).
 4. Przesyłane przez Użytkowników Informacje do Otwieram.net mogą być (w razie konieczności lub jeśli funkcjonalność i wizualny wygląd portalu tego wymaga) moderowane przez Administratorów. Zgłoszenia lokalizacji może dokonać osoba reprezentująca przedsiębiorstwo, którego działalność jest zakazana lub zawieszona rozporządzeniami Rady Ministrów.
 5. Wszystkie przesłane informacje umieszczane jako Informacje są informacjami ich autorów (Użytkowników). Opinie zawarte w Informacjach, komentarzach, opisach itp. nie są opiniami platformy Otwieram.net. Właściciel oraz administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ich treść.
 6. Administrator ma prawo moderacji zawartych w platformie komentarzy i wpisów.

Rozdział III
Właściciel i Administratorzy oraz osoby upoważnione do modyfikacji treści zawartych w Serwisie

 1. Właściciel i Administratorzy mają obowiązek:
  • – dbać o dobry wizerunek platformy Otwieram.net,
  • – w razie konieczności moderować Informacje dostarczane przez Użytkowników,
  • – stale ulepszać funkcjonowanie platformy Otwieram.net,
  • – dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu Otwieram.net.
 2. Właściciel i Administratorzy oraz osoby upoważnione do modyfikacji treści zawartych w Platformie ma prawo do:
  • – edytowania Informacji zawartych w platformie Otwieram.net
  • – Administrator ma prawo do usuwania Informacji bez podania przyczyny.
 3. Właściciel i Administratorzy z ważnej przyczyny mogą zmienić niniejszy Regulamin.
 4. Właściciel oraz administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za:
  • – szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z platformy Otwieram.net;
  • – za problemy w funkcjonowaniu platformy Otwieram.net, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć, lub którym nie dało się zapobiec,
  • – niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu korzystanie z platformy Otwieram.net przez Użytkowników;
  • – skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie Informacji;
  • – przerwy w świadczeniu serwisu Otwieram.net zaistniałe z przyczyn technicznych np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Autorów Platformy;
  • – utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od właściciela platformy Otwieram.net;
 5. Wszelkie wiążące decyzje związane z funkcjonowaniem serwisu NewsMap może podejmować tylko i wyłącznie Właściciel Otwieram.net, firma Gall Agencja Interaktywna Arkadiusz Galler

Rozdział V
Ochrona danych osobowych

 1. Właściciel oraz Administratorzy dołożą wszelkich starań aby zapewnić poufność danych zapisanych w platformie Otwieram.net. zgodnie z Ustawą RODO.
 2. Dane przetwarzane będą w celu realizacji umowy o świadczenie usług Sprzedawcy oraz umów sprzedaży na odległość, wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów administratorów lub odbiorców danych oraz celach, na które Klient wyrazi zgodę (w tym celach marketingowych).
 3. Klient ma prawo dostępu do treści danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych odbywa się na zasadzie dobrowolności.
 4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies zostały opisane w Polityce prywatności i cookies oraz Polityce transparentności.

Rozdział VI
Ustalenia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Karnego.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.01.2021 r.
 3. Reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane negatywnie.
 4. Każdy Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia.

Wszelkie reklamacje, uwagi, wątpliwości i pytania prosimy kierować na adres e-mail: kontakt@otwieram.net